ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ FA.B!


ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ

Όλοι αξίζουν ΣΤΟΡΓΗ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στο δρόμο προς την ενηλικίωση

Το έργο FA.B! Φροντίδα οικογενειακού τύπου για παιδιά μετανάστες-ριες/πρόσφυγες είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση ενός εναλλακτικού συστήματος φροντίδας οικογενειακού τύπου για ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-ριες/πρόσφυγες σε πέντε Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής: την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Μάλτα και την Κύπρο.

Ο οργανισμός CIDIS ως επικεφαλής του προγράμματος, συντονίζει και υποστηρίζει τους άλλους πέντε εταίρους σε αυτή την διακρατική δράση που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της αναδοχής με την ενεργό εμπλοκή 150 ενδιαφερόμενων φορέων και 125 επαγγελματιών που εργάζονται σε προγράμματα οικογενειακής φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων, 120 παρόχους φροντίδας  και εθελοντές, 250 πιθανές ανάδοχες οικογένειες, 120 ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-ριες και 1200 μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο FA.B! στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της δικτύωσης καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-ριες-πρόσφυγες, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών.

Στόχοι

Ενίσχυση

του θεσμού της φροντίδας οικογενειακού τύπου/ανάδοχης για ασυνόδευτα παιδιά, παρέχοντας κατάλληλη βοήθεια και εξατομικευμένες λύσεις σε παιδιά, γονείς και επαγγελματίες.

Ανάπτυξη

των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών φροντίδας, των ανάδοχων φροντιστών και κηδεμόνων.

Βελτίωση

της ποιότητας των εθνικών και τοπικών κέντρων υποδοχής ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών-ριών/προσφύγων σε πέντε Ευρωπαϊκές συνοριακές χώρες.

Δραστηριότητες

Μεταφορά αρμοδιοτήτων και μέσων για την εφαρμογή πρακτικών φροντίδας οικογενειακού τύπου και εξατομικευμένων υπηρεσιών

Διακρατικά εργαστήρια μεταξύ των εταίρων του προγράμματος για την προώθηση εναλλακτικών μορφών συστημάτων φιλοξενίας για παιδιά.

Ανάπτυξη και προσαρμογή 3 εργαλείων με κοινές στρατηγικές και μέσα για την εφαρμογή υπηρεσιών φροντίδας οικογενειακού τύπου.

Προσδιορισμός των ατομικών αναγκών των ανηλίκων για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και στήριξη της συμμετοχής, καθώς και του δικαιώματος επιλογής σε διαδικασίες που αφορούν σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, την φροντίδα, προστασία, υγεία κ.λπ., και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης προφίλ και «ταιριάσματος» (matching)  μεταξύ ανάδοχων οικογενειών και ανηλίκων.

Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους, και ενθάρρυνση της συμμετοχή τους.

Βελτίωση των δεξιοτήτων όλων των εδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν σε συστήματα φροντίδας εναλλακτικού μη ιδρυματικού τύπου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες (προσωπικό δομών, δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές υπηρεσιών, κοινωνικοί λειτουργοί, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί).

Εκπαιδευτικές συνεδρίες  σε ανάδοχες οικογένειες και άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ανάδοχη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων.

Συνεδρίες ενημέρωσης σε ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-ριες/πρόσφυγες για την ενημέρωσή τους σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει ένα σύστημα φροντίδας οικογενειακού τύπου, καθώς επίσης και το τι θα συναντήσουν στην πορεία της ένταξής τους.

Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και πρόσκληση σε δράση

Υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης με στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των ενδιαφερόμενων μερών και των επαγγελματιών στην ανάληψη δράσης για τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-ριες/πρόσφυγες και την προώθηση του συστήματος φροντίδας  οικογενειακού τύπου ως η καλύτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις εγκαταστάσεις υποδοχής ανηλίκων μεταναστών-ριών/προσφύγων.

Βελτίωση και εξατομίκευση των τοπικών συστημάτων υποδοχής

Ομάδες εργασίας με συμμετοχή τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων που ασχολούνται άμεσα με τη φροντίδα και την ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων.

Προσφορά συμβουλευτικής υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν άμεση επαφή με ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-ριες/πρόσφυγες.

«Ώρα Κύκλου» με στόχο την υποστήριξη ανάδοχων οικογενειών και εθελοντών.

Συμμετοχικά εργαστήρια κατάρτισης που απευθύνονται σε ασυνόδευτα παιδιά,  για την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη διαδικασία ένταξης.

Παραδοτέα του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022.

WP 2

Για τη ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των εταίρων του έργου με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή πρακτικών φροντίδας οικογενειακού τύπου, θα υλοποιηθούν:


 • 5 εργαστήρια ανταλλαγής εμπειριών
 • 5 εκπαιδεύσεις γύρω από θέματα που άπτονται του θεσμού της αναδοχής
 • Μια κοινή επικοινωνιακή πολιτική που θα καθορίζει τις ευθύνες και επιτρεπτές δραστηριότητες όσων δραστηριοποιούνται με ασυνόδευτα παιδιά
 • 7 οδηγοί και επιτραπέζια παιχνίδια για την κινητοποίηση της συμμετοχής ασυνόδευτων παιδιών.
 • 5 οδηγοί σχετικά με εθνικά προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες και ανάδοχες οικογένειες.
 • 5 θεματικά έντυπα, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προελεύσεις, το νομικό καθεστώς κ.α.,  των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, και θα συμβάλλουν στη ενημέρωση εθελοντών και πιθανών ανάδοχων οικογενειών.

WP 3

Για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε συστήματα φροντίδας εναλλακτικού/ μη ιδρυματικού τύπου  θα υλοποιηθούν:


 • 5 εκπαιδεύσεις οι οποίες θα απευθύνονται σε  επαγγελματίες που απασχολούνται σε συστήματα φροντίδας εναλλακτικού τύπου, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες φροντίδας και διάφορους επαγγελματίες που ασχολούνται με ασυνόδευτα παιδιά.
 • 25 συνεδρίες σε οικογένειες και πιθανούς αναδόχους, με στόχο την εκπαίδευση και την ενίσχυση της φροντίδας οικογενειακού τύπου σε ασυνόδευτα παιδιά, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων.
 • 20 συνεδρίες ενημέρωσης σε  ασυνόδευτα παιδιά, σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες και πιθανές προκλήσεις της φροντίδας οικογενειακού τύπου.

WP 4

Για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, θα υλοποιηθούν:


 • Μια εκστρατεία πρόσκλησης για δράση
 • Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για το έργο FA.B!
 • 4 εθνικά και τοπικά συνέδρια και ραδιοφωνικά σποτ για την προώθηση του συστήματος φροντίδας οικογενειακού τύπου.
 • 4 συνεδρίες ζωντανής ενημέρωσης (Living Library Sessions), όπου άνθρωποι που έχουν εμπειρία από το θεσμό της αναδοχής θα μπορούν να δρουν σαn ‘βιβλία’ και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους ‘αναγνώστες’.
 • 25 ενημερωτικά άρθρα σχετικά με τον θεσμό της αναδοχής
 • Βιβλιογραφική έρευνα για τη δημιουργία συστάσεων και οδηγιών (σχετικά με την ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης και πρόσκλησης για δράση)

WP 5

Για τη βελτίωση και εξατομίκευση του εθνικού συστήματος υποδοχής και αναδοχής  θα υλοποιηθούν:


 • 15 συνεδριάσεις με ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες, με στόχο το σχεδιασμό και την δημιουργία τοπικών κειμένων πολιτικής για την βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών.
 • 5 εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν στην δόμηση της κριτικής σκέψης και αυτογνωσίας των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών-τριών, καθώς επίσης και στην παροχή εργαλείων ούτως ώστε να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους.
 • 5 πρότυπα οργάνωσης υπηρεσιών με συστάσεις για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων και της διαχρονικότητας των τοπικών υπηρεσιών

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο fab-project@kmop.org  ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του KMOP.