ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ΕΡΓΟ FA.B!


FA.B! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ


Όλοι αξίζουν ΣΤΟΡΓΗ και υποστήριξη στο δρόμο προς την ενηλικίωση

Το FA.B! στοχεύει στο κλείσιμο του κενού μεταξύ της εξασφάλισης της καλύτερης λύσης για τα ασυνόδευτα παιδιά, η οποία περιλαμβάνει προγράμματα οικογενειακής φροντίδας και της εφαρμογής της, παρεμβένοντας σε κρίσιμες πτυχές της καθιέρωσης αυτού του εναλλακτικού συστήματος στα κέντρα υποδοχής.

To FA.B! είναι ένα πολυεθνικό πρόγραμμα που στοχεύει στη στήριξη της βελτίωσης και επέκτασης του συστήματος ποιοτικής εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας για τα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών, σε 5 Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες, τις Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα και Κύπρο.

Το πρόγραμμα αυτό φέρνει κοντά 6 συνεργάτες˙ (“CIDIS” και  “Fondazione” από την Ιταλία, “Hope for Children” CRC Policy Centre από την Κύπρο, “JRS” από τη Μάλτα, “Por Causa” από Ισπανία και “KMOP” από την Ελλάδα) και υποστηρίζεται από 9 δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο οργανισμός CIDIS ως επικεφαλής του προγράμματος, συντονίζει και υποστηρίζει τους άλλους πέντε εταίρους σε αυτή την διακρατική δράση που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της αναδοχής με την ενεργό εμπλοκή 150 ενδιαφερόμενων φορέων και 125 επαγγελματιών που εργάζονται σε προγράμματα οικογενειακής φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων, 120 φροντιστές  και εθελοντές, 250 πιθανές ανάδοχες οικογένειες, 120 ασυνόδευτα παιδιά και 1200 μέλη-πολίτες.

Το έργο FA.B! στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της δικτύωσης καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών.

Στόχοι

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ενίσχυση του θεσμού της οικογενειακής φροντίδας/ανάδοχης για ασυνόδευτα παιδιά, παρέχοντας κατάλληλη βοήθεια και εξατομικευμένες λύσεις σε παιδιά, γονείς και επαγγελματίες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

H ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών φροντίδας, των ανάδοχων φροντιστών και κηδεμόνων.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η βελτίωση της ποιότητας των εθνικών και τοπικών κέντρων υποδοχής ασυνόδευτων παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες της μεσογείου, της πρώτης γραμμής.

Μακροπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα, ο αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου FA.B! είναι η επέκταση του συστήματος οικογενειακής φροντίδας, που θα στηρίξει την ευημερία των παιδιών που φτάνουν στην Ευρώπη μόνα τους.

Δραστηριότητες

Μετάδοση δεξιοτήτων και εργαλείων για την εφαρμογή οικογενειακών πρακτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών:

Διακρατικά εργαστήρια μεταξύ των εταίρων του έργου για την προώθηση εναλλακτικών συστημάτων φιλοξενίας παιδιών.

Ανάπτυξη και προσαρμογή 3 εργαλείων με κοινές στρατηγικές και μηχανισμούς για την εφαρμογή υπηρεσιών οικογενειακής φροντίδας.

Προσδιορισμός των ατομικών αναγκών των ανηλίκων για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και ενθάρρυνση της συμμετοχής και του δικαιώματος επιλογής τους σε διαδικασίες που αφορούν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά πλαίσια, τη φροντίδα και την προστασία, την υγεία κ.λπ. και εφαρμογή της κατάλληλης σκιαγράφησης και αντιστοίχισης μεταξύ ανάδοχων οικογενειών και ανηλίκων.

Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνονται σεβαστά και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους.

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στα συστήματα εναλλακτικής/μη θεσμοθετημένης φροντίδας:

Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες (προσωπικό δομών, δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές υπηρεσιών, κοινωνικοί λειτουργοί, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί).

Σεμινάρια εκμάθησης για ανάδοχες οικογένειες και άτομα που ενδιαφέρονται για την ανάδοχη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ημερίδες για την ενημέρωση των ασυνόδευτων παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, για το τι μπορεί να τους προσφέρει το σύστημα οικογενειακής φροντίδας, τι και ποιον θα συναντήσουν στην πορεία τους προς την ένταξη.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών και πρόσκληση για δράση:

Υλοποίηση ευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης με στόχο τη συμμετοχή των πολιτών, των δημόσιων ενδιαφερόμενων φορέων και των επαγγελματιών στην ανάληψη δράσης για την φροντίδα των ασυνόδευτων ανήλικων και την προώθηση του συστήματος οικογενειακής φροντίδας ως την καλύτερη εναλλακτική λύση στις δομές υποδοχής ανηλίκων μεταναστών.

Βελτίωση και εξειδίκευση του τοπικού συστήματος:

Ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται άμεσα με τη φροντίδα και την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Υπηρεσίες υποστήριξης και παροχής συμβουλών κατόπιν αιτήματος για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έρχονται σε άμεση επαφή με ασυνόδευτους ανήλικους.

Ομαδικές συζητήσεις με στόχο την υποστήριξη ανάδοχων οικογενειών και εθελοντών.

Συμμετοχικά εργαστήρια κατάρτισης που απευθύνονται σε ασυνόδευτα παιδιά,  για την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη διαδικασία ένταξης.

Παραδοτέα του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τέλη του 2022.

Για τη ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των εταίρων του έργου με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή πρακτικών οικογενειακής φροντίδας, θα υλοποιηθούν:

WP 2

Για τη ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των εταίρων του έργου με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή πρακτικών οικογενειακής φροντίδας, θα υλοποιηθούν:


 • 5 εργαστήρια ανταλλαγής εμπειριών
 • 5 εκπαιδεύσεις γύρω από θέματα που άπτονται του θεσμού της αναδοχής
 • Μια κοινή επικοινωνιακή πολιτική που θα καθορίζει τις ευθύνες και επιτρεπτές δραστηριότητες όσων δραστηριοποιούνται με ασυνόδευτα παιδιά
 • 7 οδηγοί και επιτραπέζια παιχνίδια για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ασυνόδευτων παιδιών
 • 5 οδηγοί σχετικά με εθνικά προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες και ανάδοχες οικογένειες
 • 5 εμπεριστατωμένα θεματικά φυλλάδια για την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με ρους ασυνόδευτους ανήλικους και για την ενημέρωση και προσέγγιση της κοινωνίας και των πιθανών ανάδοχων οικογενειών και εθελοντών

WP 3

Για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε συστήματα φροντίδας εναλλακτικού/ μη ιδρυματικού τύπου  θα υλοποιηθούν:


 • 5 εκπαιδεύσεις οι οποίες θα απευθύνονται σε  επαγγελματίες που απασχολούνται σε συστήματα φροντίδας εναλλακτικού τύπου, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες φροντίδας και διάφορους επαγγελματίες που ασχολούνται με ασυνόδευτα παιδιά
 • 25 συνεδρίες σε οικογένειες και πιθανούς ανάδοχους, με στόχο την εκπαίδευση και την ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας σε ασυνόδευτα παιδιά, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων
 • 20 συνεδρίες ενημέρωσης σε  ασυνόδευτα παιδιά, σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες και πιθανές προκλήσεις της φροντίδας οικογενειακού τύπου

WP 4

Για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της των πολιτών, θα υλοποιηθούν:


 • Μια εκστρατεία πρόσκλησης για δράση
 • Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για το έργο FA.B!
 • 4 εθνικά και τοπικά συνέδρια και ραδιοφωνικά σποτ για την προώθηση του συστήματος οικογενειακής φροντίδας
 • 4 συνεδρίες ζωντανής ενημέρωσης, όπου άνθρωποι που έχουν εμπειρία από το θεσμό της αναδοχής θα μπορούν να  δρουν ως ‘βιβλία’ μοιράζοντας τις εμπειρίες τους με τους ‘αναγνώστες’ (Living Library).
 • 25 ενημερωτικά άρθρα σχετικά με τον θεσμό της αναδοχής
 • Βιβλιογραφική έρευνα για τη δημιουργία συστάσεων και οδηγιών (σχετικά με την ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης και πρόσκλησης για δράση)

WP 5

Για τη βελτίωση και εξατομίκευση του εθνικού συστήματος υποδοχής και αναδοχής  θα υλοποιηθούν:


 • 15 συνεδριάσεις με ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες, με  στόχο το σχεδιασμό και την δημιουργία κειμένων πολιτικής για την βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών
 • 5 εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν στην δόμηση της κριτικής σκέψης και επίγνωσης των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς επίσης και στην παροχή εργαλείων, ούτως ώστε να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους
 • 5 πρώτυπα σχεδιασμού υπηρεσιών για τη βελτίωση του σχεδιασμού των τοπικών υπηρεσιών και την εκπόνηση συστάσεων για τη διασφάλιση της αναπαραγωγιμότητας και της βελτίωσης των δραστηριοτήτων

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@uncrcpc.org  ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του HFC.